ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. GreenLight Legal is een eenmanszaak met KVK-nummer 80494048.

2.1. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met GreenLight Legal. GreenLight Legal verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door GreenLight Legal is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan GreenLight Legal slechts worden vertegenwoordigd door aan GreenLight Legal verbonden medewerkers.

2.2. GreenLight Legal kan bij of in verband met het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal GreenLight Legal zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. GreenLight Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

  1. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (met een regeling voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

4.1. GreenLight Legal sluit alle aansprakelijkheid uit jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, tenzij deze schade valt onder een door GreenLight Legal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van GreenLight Legal jegens opdrachtgevers en derden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door GreenLight Legal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

4.2. Informatie over een eventueel afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. GreenLight Legal is op geen enkele wijze gehouden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

4.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval GreenLight Legal aansprakelijk is voor de fouten van door GreenLight Legal ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door GreenLight Legal bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken (geen uitgezonderd).

4.4. De opdrachtgever vrijwaart GreenLight Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

4.5. GreenLight Legal is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.6. In geval een vordering tot schadevergoeding bestaat jegens GreenLight Legal vervalt deze door verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met GreenLight Legal als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

4.7. GreenLight Legal neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. GreenLight Legal is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door GreenLight Legal betrachte zorg. GreenLight Legal is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever een honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd.

5.2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

5.3. GreenLight Legal is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

5.4. GreenLight Legal is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen aan het nieuw door haar vastgestelde uurtarief.

6.1. De betaling van declaraties van GreenLight Legal dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na de datum van declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

6.2. Bij niet betaling van de door of in opdracht van GreenLight Legal voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is GreenLight Legal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van GreenLight Legal voor schade die daardoor mocht ontstaan.  

6.3. Indien GreenLight Legal invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de extra te maken invorderingskosten – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever.

6.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

6.5. GreenLight Legal verstrekt informatie, advies, declaraties en overige gegevens in beginsel elektronisch. Tenzij anders overeengekomen gaat de opdrachtgever akkoord met het verstrekken van gegevens op elektronische wijze.

  1. De klachtenregeling en het privacybeleid van GreenLight Legal zijn van toepassing op de dienstverlening van GreenLight Legal. De klachtenregeling en het privacybeleid zijn gepubliceerd op de website van GreenLight Legal (www.greenlightlegal.nl) en worden op verzoek beschikbaar gesteld.

8.1. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde mede bedongen voor diegenen die voor GreenLight Legal werkzaam zijn of zijn geweest. Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.   

8.2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en GreenLight Legal is Nederlands recht van toepassing.

8.3. De rechtbank te Rotterdam zal steeds bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen GreenLight Legal en haar opdrachtgever(s). GreenLight Legal heeft daarnaast het recht om de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

8.4. GreenLight Legal is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van GreenLight Legal (www.greenlightlegal.nl).

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.