KLACHTENREGELING

GreenLight Legal spant zich maximaal in voor zorgvuldige en kwalitatieve dienstverlening. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de ontvangen declaratie(s), verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken door ons een e-mail te sturen naar klacht@greenlightlegal.nl. Dien uw klacht uiterlijk binnen drie maanden nadat u kennis heeft genomen van de oorzaak achter de klacht in (noot: indien u uw klacht later indient, loopt u het risico dat GreenLight Legal uw klacht niet meer in behandeling zal nemen). Geef in uw e-mail een duidelijke omschrijving van uw klacht incluis onderbouwing en vermeld uw contactgegevens.

J.C.A. Tonino is binnen GreenLight Legal als klachtenfunctionaris aangesteld. Na ontvangst van uw klacht zal de klachtenfunctionaris van GreenLight Legal onderstaande klachtenprocedure in acht nemen en op die manier trachten uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

Procedure

  1. De klachtenfunctionaris verstuurt per e-mail aan de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht.
  2. De klachtenfunctionaris neemt binnen een week na het versturen van de ontvangstbevestiging telefonisch contact op met de klager. Tijdens dit telefonisch contact wordt klager in de gelegenheid gesteld de ingediende klacht nader toe te lichten. Voorts wordt tijdens dit telefonisch contact gezamenlijk onderzocht of de klacht op minnelijke/pragmatische wijze kan worden opgelost.
  3. Indien na het telefonisch contact onder 2 nog gewenst, zal de klachtenfunctionaris vervolgens de klacht beoordelen. De klachtenfunctionaris laat binnen vier weken na ontvangst van de klacht of – indien hier sprake van is geweest – het telefonisch contact inzake de klacht, per e-mail weten wat de uitkomst van de beoordeling is. Indien daar gegronde redenen voor zijn, is het de klachtenfunctionaris toegestaan deze beoordelingstermijn te verlengen.

Overig

  1. GreenLight Legal brengt voor de behandeling van een klacht geen kosten in rekening.
  2. GreenLight Legal en de klager nemen tijdens de behandeling van de klacht volledige geheimhouding in acht.