Nieuws & Publicaties

Asset Managers & Duurzaamheid

Voor (vergunninghoudende) beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen is alle nieuwe EU regelgeving op het gebied van duurzaamheid (“sustainability”) op dit moment misschien wel de grootste uitdaging op regelgevings- en compliance-gebied. De nieuwe EU duurzaamheidsregels zullen gefaseerd in werking treden, waarbij de eerste set aan regels (uit hoofde van de Informatieverschaffings-verordening) al op 10 maart 2021 in werking is getreden. 

De AFM heeft beheerders en beleggingsondernemingen expliciet opgeroepen tijdig compliant te zijn (AFM Sectorbrief – 3 juli 2020). Tijd dus voor een snelcursus ‘nieuwe EU duurzaamheidsregels’. 

Asset managers 'be prepared': AFM gaat strenger toezien op Wwft en Sw naleving

Niet alleen beleggingsondernemingen en vergunninghoudende beheerders, maar – hetgeen lang niet altijd wordt gerealiseerd – ook zogenoemde AIFMD light beheerders vallen onder het Wwft en Sw toezicht van de AFM.

De AFM heeft kenbaar gemaakt dat marktpartijen tot het einde van 2020 de tijd krijgen om Wwft en Sw compliant te worden, maar daarna strenger handhavend zal worden opgetreden. Die strengere opstelling verbaast niet: aan bij DNB onder Wwft-toezicht staande ondernemingen (lees: o.a. banken, betaaldienstverleners, verzekeraars en trustkantoren) zijn de afgelopen jaren al diverse boetes opgelegd. De AFM is wat dat betreft eigenlijk wat achter gebleven: het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de asset management sector aan bod gaat komen. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de Wwft- en Sw-verplichtingen die beheerders (en beleggingsondernemingen) dienen na te leven.    Lees verder >

Crowdfunding:
nieuwe EU ECSP-Verordening

Naast meer traditionele manieren van financiering (bancaire lening, directe uitgifte van effecten), zijn alternatieve financieringsvormen steeds meer in opkomst. Een alternatieve financieringsvorm die onder start-ups en MKB enorm aan populariteit heeft gewonnen is ‘crowdfunding’.

Op 5 oktober 2020 heeft de Europese wetgever de ‘Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen’ aangenomen die Europese (zowel ‘loan-based’ als ‘equity-based’)  crowdfunding-platformen op een geharmoniseerde manier zal gaan reguleren (‘ECSP-Verordening’). De ECSP-Verordening treedt op 10 november 2021 met een overgangsjaar in werking. In deze bijdrage wordt eerst kort ingegaan op de huidige regelgeving voor Nederlandse crowdfunding-platformen, waarna vervolgens bij de inhoud van de nieuwe ECSP-Verordening wordt stilgestaan.   Lees verder >

De PRIIPS-Verordening en de Eid-plicht bekeken vanuit een beheerdersbril

Op 1 januari 2018 is de EU PRIIPs (‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’) Verordening in werking getreden. De PRIIPs Verordening verplicht ontwikkelaars van ‘priips’ (lees: retail-beleggingsproducten) een ‘essentiële-informatiedocument’ (‘Eid’, of in het Engels ‘KID’) op te stellen en op de website te publiceren. Verkopers en adviseurs van priips worden verplicht het Eid aan een potentiële retail-belegger te verstrekken vóór een eventuele aankoop. 

Ook deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling/AIF of icbe die door een vergunninghoudende of light beheerder worden aangeboden aan retail-beleggers kwalificeren als ‘priips’. Kortom: ook een beheerder die deelnemingsrechten aan retail-beleggers aanbiedt dient vanaf 1 januari 2018 in de regel dus een Eid op te stellen en te publiceren op zijn website alsmede deze voorafgaande aan het aangaan van een transactie aan de retail-belegger te verstrekken. Daarop is slechts één tijdelijke uitzondering (tot 31 december 2021).   Lees verder >  

In de vergetelheid: Wetsvoorstel beleggingsobjecten en beleggingsobligaties

In 2016 publiceerde de wetgever ter publiekelijke consultatie het ‘Wetsvoorstel beleggingsobjecten en beleggingsobligaties’. Het wetsvoorstel behelsde een enorme verruiming en verzwaring van het regelgevende regime voor aanbieders en (juridische en feitelijke) beheerders van beleggingsobjecten. Ook introduceerde het wetsvoorstel een geheel nieuw regelgevend regime (vergunningplicht en doorlopende eisen) voor aanbieders en beheerders van zgn. ‘beleggingsobligaties’ (kort gezegd zijnde obligaties die worden uitgegeven om kapitaal op te halen waarmee door de kapitaalophaler wordt belegd).

Sinds 2016 is het echter stil gebleven van de kant van de wetgever en het wetsvoorstel is tot dit moment nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Wel gaf de wetgever in 2019 aan nog steeds voornemens te zijn om het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Hoewel er een gerede kans is dat van uitstel afstel zal komen, is het niettemin goed om eens wat uitvoeriger bij de inhoud van het wetsvoorstel stil te staan. Lees verder >

Opleidingen/cursussen

Diverse financieel toezichtrechtelijke wetten kennen een wettelijke opleidingsplicht voor de medewerkers en bestuurders van een financiële onderneming. Zo zijn (vergunninghoudende en light) beheerders bijvoorbeeld verplicht ervoor te zorgen dat de kennis van hun medewerkers ten aanzien van de AIFMD-regels, de Wwft en de marktmisbruikregels op peil blijft.

GreenLight Legal voorziet graag in uw opleidingsbehoefte door op maat presentaties en cursussen te geven.

Publicaties

GreenLight Legal heeft door de jaren heen diverse artikelen geschreven die in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd.