Privacyverklaring

GreenLight Legal begrijpt dat uw privacy een groot goed is. GreenLight Legal probeert er dan ook alles aan te doen om uw privacy te eerbiedigen en uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard wordt daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU/2016/679) in acht genomen. In het verlengde daarvan heeft GreenLight Legal Privacybeleid opgesteld.

Hieronder wordt kort het door GreenLight Legal gehanteerde Privacybeleid uiteengezet. GreenLight Legal heeft te allen tijde het recht om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Op deze website staat altijd de meest actuele versie van het gevolgde Privacybeleid. Onderaan dit Privacybeleid wordt – indien daar sprake van is – een opsomming gegeven van wezenlijke wijzigingen die in de loop der tijd in dit beleid zijn doorgevoerd.          

Binnen het Privacybeleid kunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden:

 1. Verantwoordelijke
 2. Waarom en Rechtsgrond
 3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
 4. Bewaartermijn
 5. Delen met anderen
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Cookies
 9. Contact
 10. Logboek van wezenlijke wijzigingen

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van dit beleid alsmede voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  • GreenLight Legal (KVK-nummer: 80494048)
  • Aegidiusstraat 175
  • 3061 XJ Rotterdam

De heer J.C.A. Tonino is de Privacy Officer van GreenLight Legal.

Vragen over dit beleid kunnen gestuurd worden naar: privacy@greenlightlegal.nl.

2. Waarom en Rechtsgrond

GreenLight Legal gebruikt actief door uw verstrekte persoonsgegevens primair om de door uw gevraagde juridische diensten aan u te verlenen. Daarnaast kan het zo zijn dat GreenLight Legal uw persoonsgegevens nodig heeft om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Tot slot kan GreenLight Legal uw persoonsgegevens gebruiken voor ‘business development’ en marketing activiteiten, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor eventueel te organiseren kennissessies.

Gegevens betreffende uw bezoek aan de GreenLight Legal website kunnen worden gebruikt om (het gebruik van) de website te analyseren en te verbeteren.

GreenLight Legal verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De met u overeengekomen (opdracht)overeenkomst;
 • Separaat door u gegeven toestemming om bepaalde persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken;
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht;
 • Een ander gerechtvaardigd belang.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

Met ‘persoonsgegevens’ wordt kort gezegd alle informatie over een bepaalde specifieke natuurlijke persoon bedoeld. GreenLight Legal kan onder meer de volgende persoonsgegevens verkrijgen:

 • Basisgegevens, waarbij te denken valt aan uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel(s), geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Contactgegevens, waarbij te denken valt aan uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan de GreenLight Legal website (waarbij te denken valt aan uw ip-adres en uw gebruik van de website);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van de door u aan GreenLight Legal verstrekte opdracht.

In de regel ontvangt GreenLight Legal deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de (opdracht)overeenkomst die met GreenLight Legal overeen is gekomen. Daarnaast kan het zo zijn dat GreenLight Legal persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het KVK-register, het Kadaster of andere openbare bronnen.

4. Bewaartermijn

GreenLight Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en om aan eventueel toepasselijke wet- en regelgeving te (kunnen) voldoen.

5. Delen met anderen

GreenLight Legal zal uw persoonsgegevens niet delen met derden. Mocht delen met derden ten behoeve van de aan u verleende diensten wenselijk dan wel noodzakelijk zijn, zal hier niet eerder tot worden overgegaan nadat u daar toestemming voor heeft gegeven.

6. Beveiliging

GreenLight Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht te mailen naar privacy@greenlightlegal.nl.

7. Uw rechten

U heeft rakend aan uw privacy en dit Privacybeleid een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. U kunt een verzoek bij GreenLight Legal indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek bij GreenLight Legal indienen om uw persoonsgegeven te verwijderen. Het kan overigens zijn dat er zich omstandigheden voordoen waarin GreenLight Legal op basis van juridische en wettelijke verplichtingen gehouden is deze gegevens te bewaren;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking/gebruik van uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat er zich omstandigheden voordoen waarin GreenLight Legal op basis van juridische en wettelijke verplichtingen niettemin gehouden is deze gegevens te bewaren;
 • Het recht om de gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het kan zijn dat er zich omstandigheden voordoen waarin GreenLight Legal op basis van juridische en wettelijke verplichtingen niettemin gehouden is deze gegevens te bewaren. Voorts doet intrekking uiteraard geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens voor intrekking van de toestemming.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van naleving van de privacyregels: de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Cookies

GreenLight Legal maakt gebruik van technisch noodzakelijke/functionele cookies op haar website die ervoor zorgen dat de website optimaal functioneert. De website maakt ook gebruik van statistische cookies die GreenLight Legal in staat stellen de website doorlopend beter te laten aansluiten op de (niet-gepersonaliseerde) wensen van de gebruikers van de website. 

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen in uw webbrowser. Het kan zijn dat de website hierdoor minder goed functioneert.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

9. Contact

Mocht u naar aanleiding van dit beleid vragen hebben, aanvullende informatie wensen of een van de in dit beleid genoemde rechten effectueren, kunt u contact opnemen met de privacy officer van GreenLight Legal via privacy@greenlightlegal.nl

10. Logboek van wezenlijke wijzigingen

Niet van toepassing.