PRAKTIJKGEBIEDEN

GreenLight Legal houdt zich vooral bezig met de Wet op het financieel toezicht (Wft) en andere wetten en Europese regels die op financiële ondernemingen van toepassing zijn. Voorbeelden van onderwerpen waar Greenlight Legal over adviseert:

Vergunningregime AIFMD/UCITSD 

De AIFM-richtlijn of UCITS-richtlijn (neergelegd in de Wft en lagere regelgeving). Andere regelgeving die op beheerders van toepassing is/kan zijn: nieuwe EU-Duurzaamheidsregels, Wwft en Sanctiewet, EuVECA en EuSEF Verordeningen, ELTIFs Verordening, Geldmarktfondsen Verordening, Prospectus regels, PRIIPS regels, Marktmisbruik regels, EMIR, SFT Verordening, Securitisatie Verordening, Benchmark Verordening, MiFIDII (bij beleggingsdienstverlening), Wohp, etc.

Light/Registratie regime AIFMD

Het AIFMD light/registratie regime is minder ‘light’ dan de naam doet vermoeden. Diverse wetten/ regels zijn namelijk wel gewoon op AIFMD light beheerders van toepassing: o.a. regels inzake het waarschuwingsbordje, rapportageplicht aan DNB, de Wwft, de Sanctiewet, de PRIIPS Verordening en de Wohp. In geval van het beheren van ‘venture capital fondsen’ of ‘sociale ondernemingsfondsen’ kunnen voorts van toepassing zijn: de EuVECA en EuSEF Verordeningen.

Duurzaamheid

Voor (vergunninghoudende) beheerders van AIFs/icbe’s en beleggingsondernemingen die zich bezighouden met individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies heeft de EU wetgever diverse sets duurzaamheidsregels afgekondigd. Deze regels zullen gefaseerd in werking treden, waarbij de eerste set aan regels (uit hoofde van de Informatieverschaffingsverordening) al op 10 maart 2021 in werking is getreden. Lees verder >

Crowdfunding

Bepaalde soorten crowdfundingplatformen (te weten: ‘loan-based’ en ‘equity-based’) zijn thans onderworpen aan Nederlandse crowdfunding regels. Op 10 november 2021 treedt echter – met voor reeds actieve platformen een overgangsjaar – een nieuwe EU Verordening in werking die voor crowdfundingplatformen (mits: loan-/equity-based, crowdfundingaanbiedingen van max. € 5 mio, en de kapitaalaantrekkers geen consumenten zijn) een nieuwe ECSP-vergunning verplicht gaat stellen (de “ECSP-Verordening”). Het lijkt er vooralsnog op dat die ECSP-vergunningplicht ook gewoon komt te rusten op crowdfundingplatformen die louter in Nederland crowdfunding-diensten aanbieden. Lees verder >       

 

Crypto’s

‘Initial Coin Offerings’ en cryptodienstverlening kunnen onder bestaande financieel toezicht-rechtelijke regels vallen (bijvoorbeeld de prospectusregels, AIFMD, MiFID). Een groot deel van de ICO’s en cryptodienstverlening staat op dit moment echter nog niet onder toezicht. Daar komt steeds meer verandering in: (i) zo staan i.b. sinds 21 mei 2020 crypto-omwisselplatformen en aanbieders van cryptobewaarportemonnees (lees: crypto-dienstverleners) onder Wwft en Sw (registratie) toezicht van DNB, en (ii) omvat het EU “Digital Finance package” voorstellen ter regulering van cryptoassets en ‘distributed ledger’ marktinfrastructuren. 

 

Wwft en Sanctiewet

De vierde en vijfde anti-witwasrichtlijnen zijn pas recent geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar nieuwe AML/TF regelgeving dient zich alweer aan: op 25 september 2020 heeft de ministerraad het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ aangenomen en op 3 december 2020 dient de zesde anti-witwasrichtlijn in de Wwft geïmplementeerd te zijn. Op 19 oktober 2020 heeft de AFM – de Wwft toezichthouder voor beheerders en beleggingsondernemingen – een herziene versie van haar Leidraad Wwft en Sanctiewet gepubliceerd.   

MiFIDII

Op 3 januari 2018 is voor beleggings-ondernemingen de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. MiFID II bestaat uit een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en introduceert daarnaast de verordening MiFIR. 

Prospectusregels

De Prospectus-richtlijn is op 21 juli 2019 vervangen door de nieuwe Prospectus Verordening. Aan diverse vereisten van de Prospectus Verordening wordt nadere invulling gegeven in Uitwerkingsverordeningen. Voorts heeft ESMA Guidelines gepubliceerd, onder meer inzake de informatieverplichtingen onder de Prospectus-Verordening en de in een prospectus op te nemen risicofactoren.  

Beleggingsobject | Beleggingsobligatie

Aanbieders (en ‘juridische’ beheerders) van beleggingsobjecten hebben thans te maken met een vergunningplicht en de plicht een beleggingsobjecten-prospectus en Eid op te stellen. Aanbieders van beleggingsobligaties hebben thans te maken met de prospectusregels. Sinds 2016 (brengt uitstel afstel?) is er een Wetsvoorstel in de maak dat het regelgevend kader voor aanbieders en (juridisch en feitelijk) beheerders van beleggingsobjecten en beleggingsobligaties behoorlijk doet veranderen. Lees verder >