TYPEN CLIENTEN

GreenLight Legal staat verschillende typen financiële ondernemingen bij, zoals bijvoorbeeld:

Beheerders van beleggingsinstellingen/icbe's

Beheerders van beleggingsinstellingen (AIFs) kunnen actief zijn onder het AIFMD-vergunningregime of onder het zgn. AIFMD light regime. Het betreft bijvoorbeeld beheerders van aandelen-, obligatie-, vastgoed-, hedge-, private equity-, venture capital- of infrastructuur-fondsen. Specifieke AIFs kunnen voorts juridisch kwalificeren als ‘EuVECA’, ‘EuSEF’, ‘ELTIF’ of ‘geldmarktfonds/ mmf’.

Beleggingsondernemingen/
Beleggingsdienstverleners

Beleggingsdienstverleners die beleggingsdiensten verlenen (denk bijvoorbeeld aan het ontvangen/doorgeven van orders, uitvoeren van orders, het aanbieden van een beleggersgiro, individueel vermogensbeheer, beleggingsadvies en/of het plaatsen van financiële instrumenten) of beleggingsactiviteiten verrichten (handelen voor eigen rekening of het exploiteren van een MTF of OTF).

Aanbieders van alternatieve financieringen: o.a. kredietunies, crowdfunding, ICO's

Naast meer traditionele manieren van financiering (bancaire lening, directe uitgifte van effecten), zijn alternatieve financieringsvormen steeds meer in opkomst. Partijen die een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van alternatieve financiering (‘market-based financing’) zijn bijvoorbeeld kredietunies, crowdfundingplatformen (bijvoorbeeld ‘loan-based’ of ‘equity-based’ crowfunding) en beleggingsinstellingen. Tot slot kan overwogen worden kapitaal op te halen middels het uitgeven van cryptocoins (‘ICO’).

Bewaarders

Een vergunninghoudende beheerder van een beleggingsinstelling of icbe dient voor die beleggingsinstelling/icbe verplicht een bewaarder (‘depositary’) aan te stellen. Niet ieder type onderneming mag als bewaarder actief zijn. Op bewaarders rust voorts een zelfstandige Wft-vergunningplicht. Na verkrijging van die vergunning is een bewaarder onderworpen aan een groot aantal doorlopende verplichtingen. De organisatie, het beleid en de werkprocessen van de bewaarder dienen aan allerlei vereisten te voldoen.

Aanbieders van beleggingsobjecten

Aanbieders (waaronder ook ‘juridische’ beheerders) van beleggingsgobjecten zijn op dit moment reeds vergunningplichtig. Ook dienen zij een beleggingsobjectenprospectus en een Essentiële-informatiedocument (Priips-Eid) op te stellen (noot: de Eid-verplichting geldt ook voor van de vergunningplicht vrijgestelde aanbieders). ‘Feitelijke’ beheerders van beleggings-objecten (lees: partijen die de beleggingsobjecten waarin belegd is feitelijk beheren) vallen op dit moment niet onder de vergunningplicht en toezicht, al heeft de wetgever een wetsvoorstel geconsulteerd dat hier verandering in kan gaan brengen.

Effectenuitgevende ondernemingen

Het aanbieden van effecten (o.a. verhandelbare aandelen en obligaties) aan het publiek (of het toelaten tot de handel op een GM) vergt een door de AFM goedgekeurd prospectus. Op bepaalde typen effecten is de prospectusplicht niet van toepassing. In bepaalde gevallen kan van een vrijstelling/ uitzondering op de prospectusplicht gebruik worden gemaakt (overigens kunnen ook dan bepaalde verplichtingen activeren: vooraf melding maken aan de AFM, opstellen van een (ander) informatiedocument voor de beleggers, verplicht vermelden van een waarschuwingsbordje bij de aanbieding, etc.).