TYPEN WERKZAAMHEDEN

GreenLight Legal houdt zich kort gezegd bezig met alle werkzaamheden die een grondige kennis van het Financieel toezichtrecht vergen. 

Een aantal voorbeelden:

Aanvragen vergunning

Bijvoorbeeld beheerders ondersteunen bij het aanvragen van een AIFMD-/ICBED-vergunning, of beleggingsondernemingen ondersteunen bij het aanvragen van een MiFID-vergunning. Het verkrijgen van dergelijke vergunningen vergt (onder meer) een intensieve voorbereiding, een volledige en juiste aanvraag en zorgvuldige reacties op de – naar aanleiding van de gedane aanvraag – door de AFM en DNB gestelde vragen.

Oprichten en Melden beleggingsinstelling

Vergunninghoudende beheerders ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe beleggingsinstelling. Voorts het ondersteunen van beheerders bij het doen van de verplichte (omvangrijke) melding van de voorgenomen nieuwe beleggingsinstelling  bij de AFM. 

Registratie als AIFMD light beheerder

AIFMD light beheerders dienen zich – op de door de AFM voorgeschreven wijze en met aanlevering van de vereiste informatie – bij de AFM te registreren. GreenLight Legal helpt AIFMD light beheerders zich op correcte wijze bij de AFM te registreren. 

Doorlopend AIFMD compliant zijn

Vergunninghoudende beheerders dienen uit hoofde van de AIFM-richtlijn te voldoen aan een groot aantal doorlopende vereisten. GreenLight Legal ondersteunt beheerders – bijvoorbeeld door aanpassing van beleidsdocumenten – compliant te zijn. Voorts kan er een eenmalige of periodieke toezichtscan worden uitgevoerd, waaruit volgt of een beheerder compliant is (en zo niet: welke aanvullende stappen daarvoor gezet moeten worden).

'MiFID add-on' op AIFMD-vergunning

Vergunninghoudende beheerders ondersteunen om voor het verlenen van specifieke beleggingsdiensten een zogenoemde ‘MiFID add-on’ op hun AIFMD-vergunning bij de AFM aan te vragen, zodat zij deze specifieke beleggingsdiensten mogen verlenen zonder dat daar een aparte MiFID-vergunning voor nodig is.

Opstellen Wwft- en Sanctiewet-beleid

Onder meer vergunninghoudende en light beheerders ondersteunen bij het inrichten van de interne organisatie en  het opstellen van het Wwft- en Sanctiewet-beleid, zodanig dat aan de Wwft- en Sw-verplichtingen wordt voldaan.

 

 

Opzetten en registreren nieuwe beleggingsdienst

Vergunninghoudende beleggingsondernemingen/ beleggingsdienstverleners ondersteunen bij het opzetten van een nieuw te verlenen beleggingsdienst. Voorts ondersteunen bij de verplichte (omvangrijke) melding van de voorgenomen nieuwe beleggingsdienst  bij de AFM.

Afgeven van juridische opinies/
kwalificaties

Bij bepaalde vergunningaanvragen, meldingen en/of registraties verlangt de AFM van de aanvrager/melder in de regel dat deze een ‘juridische opinie’ bijlevert waaruit de financieel toezichtrechtelijke kwalificatie blijkt. Enkele voorbeelden zijn: het registreren van een crowdfunding-platform, registratie als AIFMD light beheerder, etc.

Compliant zijn met nieuwe EU duurzaamheidsregels

Beheerders en beleggingsondernemingen helpen zich voor te bereiden op de nieuwe EU duurzaamheidsregels (denk aan het in kaart brengen van de op de onderneming toepasselijke duurzaamheidsregels, strategische duurzaamheids-positionering kiezen, implementatie van de duurzaamheidsregels op het niveau van de onderneming en de aangeboden producten, het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in informatie- en beleidsdocumenten).